ochrana osobných údajov

 • k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 • všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
 • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne
I. Prevádzkovateľ internetovej stránky www.domark.eu
 • DOMARK spol. s r.o.
 • Dolné Rudiny 1
 • P.O.Box C-42
 • 010 01 ŽIlina
 • IČO: 31 588 581
 • DIČ: 2020445724
 • IČDPH: SK2020445724
 • prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.domark.eu
II. Účel spracúvania osobných údajov
 • účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
 • účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov
 • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty
 • účelom spracúvania osobných údajov je uplatnenie si svojich spotrebiteľských práv, ktoré mu prislúchajú (napr. právo na odstúpenie od zmluvy, právo na reklamáciu tovaru)
 • účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie newslettra e-mailovou formou, pokiaľ používateľ vyjadril súhlas so zasielaním newslettra označením príslušného poľa vkontaktnom formulári na stránkach www.domark.eu
III. Zoznam spracúvaných osobných údajov
 • prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie
 • kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)
 • údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia
 • IČO, ak sa jedná o spoločnosť, pre účely správneho vystavenia faktúry
 • DIČ (daňové identifikačné číslo), pre účely správneho vystavenia faktúry
IV. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov
 • Osobné údaje sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva
 • prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom
 • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúcehozo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov
 • Váš súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov je dobrovoľný, avšak odmietnutie udelenia súhlasu Vám neumožní nakupovať cez webstránku www.domark.eu
V. Zverejnenie údajov
 • prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezverejňuje za žiadnych okolností
VI. Podmienky spracúvania
 • prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
 • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
 • prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby
VII. Práva a povinnosti dotknutej osoby
 • zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje
VIII. Poučenie o právach dotknutej osoby
 • dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa kedykoľvek požiadať, aby sme Vaše osobné údaje vymazali a to bez udania dôvodu
 • kedykoľvek nás môžete požiadať o opravu alebo o doplnenie Vašich osobných údajov
IX. Doba uchovávania osobných údajov
 • Vaše osobné údaje uchovávame do doby kým bude spracovaná, vybavená a doručená Vaša objednávka atiež počas zákonom stanovenej lehoty na reklamácie tovaru.
 • Pri osobných údajoch poskytnutých za účelom posielania e-mailoveho newslettra budú tieto údaje uchované po dobu 5 rokov.
X. Poverenie na spracúvanie osobných údajov
 • Prevádzkovateľ e-shopu www.domark.eu môže zveriť spracovanie osobných údajov svojim obchodnýmpartnerom v postavení sprostredkovateľa, pokiaľ je to potrebné na uskutočnenie transakcií, napríklad správa webstránky internetového obchodu, príprava tovaru, ktorý ste si objednali a jeho preprava.
 • osobné údaje Užívateľov nebudú v žiadnom prípade a žiadnym spôsobom poskytované tretím osobám, okremúčelov, ktoré sú uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, čo znamená najmä, že nebudú zdieľané sinými subjektmi za účelom zasielania marketingových materiálov tretích strán.
 • osobné údaje Užívateľov webstránky nebudú prenášané mimo krajín Európskej Únie
Cookies
 • Webstránka používa „cookies“. Cookies sú malé súbory, ktoré umožňujú pomocou zariadenia používaného kprehliadaniu siete internet (napr. počítač, smartfón atd.) zapamätať si špecifické informácie, týkajúce sapoužívaného zariadenia. Informácie uložené v súboroch cookies sa používajú o.i. na reklamné a štatistické účelya pre účely prispôsobenia našich webových stránok vašim individuálnym potrebám. Nastavenie cookies môžetezmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Pokiaľ tieto nastavenia nezmeníte, budú súbory cookies uložené dopamäte zariadenia. Zmena nastavenia súborov cookies môže obmedziť funkčnosť Webstránky aznemožniťodosielanie kontaktných formulárov, prípadne nákup ve-shope.
Facebook plugin
 • Naše stránky obsahujú plugin k sociálnej sieti Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park,California, 94025, USA). Plugin Facebooku na našich stránkach je označený logom Facebooku. Tento plugin Váspriamo spojí s naším profilom na Facebooku. Facebook je potom schopný získať informáciu, že ste navštívili našustránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ navštevujete našu stránku a ste prihlásení na svojom profile na Facebooku,Facebook zaznamená informáciu o návšteve. Dokonca, aj keď nie ste prihlásení, Facebook môže získaťinformácie o IP adrese.
 • Chceme zdôrazniť, že Facebook nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ichvyužitia. Účel a rozsah údajov, ktoré zhromažďuje Facebook, nám nie sú známe. Pokiaľ by ste chceli získaťďalšie informácie týkajúce sa súkromia na portáli Facebook, odporúčame priamy kontakt s Facebookom, alebozoznámiť sa s politikou ochrany osobných údajov portálu na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/
 • Pokiaľ si neprajete, aby Facebook mohol získavať informácie ohľadne vašich návštev na našich stránkach,odporúčame vykonať predchádzajúce odhlásenie z Vášho účtu na Facebooku.
Prehlásenie o ochrane údajov v Google Analytics
 • Naše stránky používajú analytické mechanizmy sieťových služieb Google Inc. (”Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger.Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger používajú súbory cookies, ktoré umožňujúanalýzu spôsobu používania webových stránok. Informácie zhromažďované súbormi cookies sú odovzdávané naservere Google nachádzajúce sa v USA a sú archivované.
 • Pokiaľ je funkcia anonymizácie IP adresy zapnutá počas používania našich webových stránok, Google skracujeIP adresu užívateľa. Týka sa to členských krajín Európskej Únie a členských štátov Dohody o Európskomhospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa zasielaná na server Google v USA atam skracovaná. Týmto spôsobom bude funkcia anonymizácie IP adresy fungovať na našich webovýchstránkach. Na žiadosť operátora webových stránok používa Google zhromaždené informácie na analýzupoužívania webových stránok, prípravu reportov ohľadne používania webových stránok a iných služiebsúvisiacich s používaním internetu. IP adresa poskytnutá prehliadačom Užívateľa v rámci programu GoogleAnalytics nie je ukladaná spolu s inými údaji Google.
 • Užívateľ môže zablokovať ukladanie súborov cookies vo webovom prehliadači. Avšak v takomto prípade úplnépoužívanie všetkých funkcií webových stránok nebude možné. Okrem toho Užívateľ môže zablokovať ukladanieúdajov zhromaždených súbormi cookies, týkajúcich sa používania webových stránok (vrátane IP adresy) a ich zasielania do Google, ako aj poskytovania týchto údajov prostredníctvom Google tak, že stiahne a nainštalujeplugin dostupný na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Instagram plugin
 • Naše stránky obsahujú plugin k sociálnej sieti Instagram. Plugin Instagramu na našich stránkach je označenýlogom Instagramu. Tento plugin Vás priamo spojí s naším profilom na Instagrame. Instagram je potom schopnýzískať informáciu, že ste navštívili našu stránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ navštevujete našu stránku a steprihlásení na svojom profile na Instaramu, Instagram zaznamená informáciu o návšteve. Dokonca, aj keď nie steprihlásení, Instagram môže získať informácie o IP adrese.
 • Chceme zdôrazniť, že Instagram nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ichvyužitia. Účel a rozsah údajov, ktoré zhromažďuje Instagram, nám nie sú známe. Pokiaľ by ste chceli získaťďalšie informácie týkajúce sa súkromia na portáli Instagram, odporúčame priamy kontakt s Instagramom, alebozoznámiť sa s politikou ochrany osobných údajov portálu na adrese:
 • Užívateľ môže zablokovať ukladanie súborov cookies vo webovom prehliadači. Avšak v takomto prípade úplnépoužívanie všetkých funkcií webových stránok nebude možné. Okrem toho Užívateľ môže zablokovať ukladanieúdajov zhromaždených súbormi cookies, týkajúcich sa používania webových stránok (vrátane IP adresy) a ich zasielania do Google, ako aj poskytovania týchto údajov prostredníctvom Google tak, že stiahne a nainštalujeplugin dostupný na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 • https://www.instagram.com/terms/unblock/?next=/legal/privacy/
 • Pokiaľ si neprajete, aby Instagram mohol získavať informácie ohľadne vašich návštev na našich stránkach,odporúčame vykonať predchádzajúce odhlásenie z Vášho účtu na Instagrame.
Pinterest plugin
 • Naše stránky obsahujú plugin k sociálnej sieti Pinterest. Plugin Pinterestu na našich stránkach je označený logomPinterestu. Tento plugin Vás priamo spojí s naším profilom na Pintereste. Pinterest je potom schopný získaťinformáciu, že ste navštívili našu stránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ navštevujete našu stránku a ste prihlásení nasvojom profile na Pinterestu, Pinterest zaznamená informáciu o návšteve. Dokonca, aj keď nie ste prihlásení,Pinterest môže získať informácie o IP adrese.
 • Chceme zdôrazniť, že Pinterest nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využitia.Účel a rozsah údajov, ktoré zhromažďuje Pinterest, nám nie sú známe. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšieinformácie týkajúce sa súkromia na portáli Pinterestu, odporúčame priamy kontakt s Pinterestom, alebo zoznámiťsa s politikou ochrany osobných údajov portálu na adrese: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy Pokiaľ sineprajete, aby Pinterest mohol získavať informácie ohľadne vašich návštev na našich stránkach, odporúčamevykonať predchádzajúce odhlásenie z Vášho účtu na Pintereste.
Youtube plugin
 • Naše stránky obsahujú plugin k sociálnej sieti Youtube. Plugin Youtube na našich stránkach je označený logomYoutube. Tento plugin Vás priamo spojí s naším profilom na Youtube. Youtube je potom schopný získaťinformáciu, že ste navštívili našu stránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ navštevujete našu stránku a ste prihlásení nasvojom profile na Youtube, Youtube zaznamená informáciu o návšteve. Dokonca, aj keď nie ste prihlásení,Youtube môže získať informácie o IP adrese.
 • Chceme zdôrazniť, že Youtube nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využitia.Účel a rozsah údajov, ktoré zhromažďuje Youtube, nám nie sú známe. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšieinformácie týkajúce sa súkromia na portáli Youtube, odporúčame priamy kontakt s Youtube, alebo zoznámiť sa spolitikou ochrany osobných údajov portálu na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=sk Pokiaľ sineprajete, aby Youtube mohol získavať informácie ohľadne vašich návštev na našich stránkach, odporúčamevykonať predchádzajúce odhlásenie z Vášho účtu na Youtube.
Vimeo plugin
 • Naše stránky obsahujú plugin k sociálnej sieti Vimeo. Plugin Vimeo na našich stránkach je označený logomVimeo. Tento plugin Vás priamo spojí s naším profilom na Vimeo. Vimeo je potom schopný získať informáciu, žeste navštívili našu stránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ navštevujete našu stránku a ste prihlásení na svojom profilena Vimeo, Vimeo zaznamená informáciu o návšteve. Dokonca, aj keď nie ste prihlásení, Vimeo môže získaťinformácie o IP adrese.
 • Chceme zdôrazniť, že Vimeo nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využitia.Účel a rozsah údajov, ktoré zhromažďuje Vimeo, nám nie sú známe. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšie informácie týkajúce sa súkromia na portáli Vimeo, odporúčame priamy kontakt s Vimeo, alebo zoznámiť sa s politikouochrany osobných údajov portálu na adrese: https://vimeo.com/privacy. Pokiaľ si neprajete, aby Vimeo moholzískavať informácie ohľadne vašich návštev na našich stránkach, odporúčame vykonať predchádzajúceodhlásenie z Vášho účtu na Vimeo.
Zoznam zbieraných osobných údajov
Neregistrovaní užívatelia

IP adresa

Údaje potrebné pre službu kontakt

IP adresa

Meno a priezvisko

Email

Telefón

Údaje potrebné k nákupu

IP adresa

Meno a priezvisko

Adresa (dodacia, fakturačná)

Telefón

Email, Číslo účtu, Údaje o objednanom tovare, Ičo, Dič